นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

watchworldwide.net (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” ซึ่งในเว็บไซต์เรามีการเก็บเฉพาะแบบทางอ้อมเท่านั้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ watchworldwide.net เราจะเก็บข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ คุกกี้ และเลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ที่อยู่ในรูปแบบของประวัติการยินยอมให้ใช้งานคุกกี้

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

(1) ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา

(2) จากความสมัครใจของท่านในการโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน

(3) เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่านคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

4.1 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

(1) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

(2) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น มีการเข้าชมหน้าไหนบ้าง มีการคลิกปุ่มเมนูหรือลิงค์ใดบ้าง โดยเราจะนำสถิติที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้การโฆษณาต่าง ๆ บนเว็บไซต์สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากที่สุด

(3) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา และ/หรือ ท่าน

4.2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4.3 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

4.4 กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น

(2) เพื่อช่วยให้การโฆษณาต่าง ๆ บนเว็บไซต์สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากที่สุด

(3) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 6

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1 ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ โดยเราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2

5.2 ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อ 4

5.3 ในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ให้บริการภายนอก ตามนโยบายคุกกี้

(2) ผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ ได้แก่ hostneverdie.com

(3) ในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ กล่าวคือ

(1) เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(2) เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

(3) ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

6. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

6.1 ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

6.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในประเทศไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัยจริงๆ แม้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ท่านส่งมาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราจะมีความปลอดภัย ท่านต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการลอบเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าว

7.2 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

7.3 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7.4 กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

8. สิทธิเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในข้อ 14. ช่องทางการติดต่อ ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

9. กิจกรรมการทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะเสนอโฆษณาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมได้ด้วยการจัดการคุกกี้  (รายละเอียดการจัดการคุกกี้ปรากฏในข้อ 10. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ด้านล่างนี้)

10. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และมือถือ เป็นต้น โดยปกติคุกกี้จะเป็นไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่อุปกรณ์การเข้าชมเว็บของท่าน เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน, เพื่อจัดเก็บพฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ที่เราใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน และการจัดการคุกกี้ได้จาก นโยบายคุกกี้ ของเรา

11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา และเราไม่อาจรับผิดชอบต่อการป้องกันและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์นั้นในขณะที่ท่านเปิดเว็บไซต์นั้นผ่านทางลิ้งค์บนเว็บไซต์ของเรา

12. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

14. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนเทมปัส จำกัด

ที่อยู่:  21/44 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

อีเมล์:  watchworldwide@gmail.com

เบอร์ติดต่อ:  0-2664-6430